[Grupy]Battlepedia


 • Community Manager

  BATTLEPEDIA

  This document provides all the rules regarding conduct, scorekeeping and team drawing in OSM battles during CCL. Please make sure that you read all the terms and articles described below if you intend to participate in CCL, as they will be the official reference for judging right from wrong in crew battle behaviour.

  If your Crew intend to play a friendly, you may follow this Rules or agree different ones with your opponent. Keep in mind that staff can’t monitor all friendly battles, which means that if you don’t reach a consensus with your opponent, staff won’t assist you. If you find that your opponent is breaking OSM rules, you should fill in a CR and the league will be judged as a normal league and ALL OSM rules will prevail.

  The Battlepedia information contained here is for use in the official crew competition, the CCL.

  RULES

  Article A - All OSM Rules must be followed at all times
  All rules mentioned under the OSM Terms should be followed at all times, with the exception of Rule 8. As Crew battles are a team effort, a slightly broader definition of collusion in these leagues is used, and collusion takes place when one team takes a decision that deliberately damages one Crew in favour of another. The limits are described in later Articles.

  Article B - Collusion.

  1. Line up
   In all games between two managers of the same crew, each manager should align 11 players and every player must be aligned in his original position (attackers in attack, midfielders in midfield etc.).
   NB: The only exception to this is if both goalkeepers are injured/suspended ON PREVIOUS MATCH, in which case another player may be played in goal, as long as the other crew are notified before the match.
  2. Transfers
   a) All transfers between crew mates must happen at 1.3 times the value of the player.
   b) All transfers where a crew mate takes part must have a 7 days interval for the same player.
   Date 2nd transfer of player X – date 1st transfer of player X = 7 days. Preparation days are counted as just one day. Time of transfer will not be taken into account, just the day.

  | Bought From -| -> |-- Sold To ---| -> Restrictions
  |---- CPU -----| -> |---- CPU -----| -> N/A
  |---- CPU -----| -> |- Opposition -| -> N/A
  |---- CPU -----| -> |- Crew Mate --| -> 7 days
  |- Opposition -| -> |---- CPU -----| -> N/A
  |- Opposition -| -> |- Opposition -| -> N/A
  |- Opposition -| -> |- Crew Mate --| -> 7 days
  |- Crew Mate --| -> |---- CPU -----| -> 7 days
  |- Crew Mate --| -> |- Opposition -| -> 7 days
  |- Crew Mate --| -> |- Crew Mate --| -> 7 days

  c) A maximum of 3 transfers are allowed in one direction from one single club to any other single club.
  NB: This limit only applies to transfers made between crew-mates.

  Article C - Abandonments.

  1. Any player that leaves his/her crew must rejoin it before the end of the battle.
  2. Any crew may choose to replace a member of its squad anytime, given a specific penalty.
  3. Any player that resigns a league may be replaced, in accordance to Article C2.
   3a. For the purposes of this Battlepedia, a manager who is kicked for inactivity is treated in the same way as a manager who has resigned.

  Article D - Conceding.
  In the event that one crew concedes a battle to another, the second will be considered victorious. The rest of the league must then be played in accordance to the OSM Rules as any other regular OSM league, if the participants choose to stay.

  Article E: Captains.
  When posting their line-up, each player must signify which of its participating members will act as their captain. The captain is no different to any other member of the team, except that he is responsible for the communication of penalties.

  Article F: Team Drawing.
  All rounds will have random draws for teams assigned to each crew. Those draws will be made by senior staff and we won’t tolerate any kind of comments about the staff manipulating draw results!

  PENALTIES
  For breaching the aforementioned rules, any crew shall incur the following point deductions to their final score.

  Article A:
  Any breach to the OSM Rules is punishable through locking/suspension of the involved accounts, and the crew involved will automatically forfeit the battle.

  Article B:
  Breaching any of the regulations directing collusion are penalized as follows:
  1st and 2nd offences: -50 points each
  3rd and 4th offences: -100 points each
  Any subsequent offence: -200 points each
  NB: Each individual offence is subject to a penalty. If two players are played out of position or if a manager lines up a 9 man team against a crewmate, two penalties would be correct on both scenarios.
  Also, if two separate transfer offences occur at once, two penalties shall be applied.

  Article 😄

  1. Whenever a manager abandons his/her crew the score for his team will be set to 0 unless the score is originally negative (in which case the value is kept). The score for the team can be recovered if the manager rejoins his/her crew or is replaced by a member of the original crew before the end of the battle. If this is not possible (manager left the crew in the last 7 days of the season) no action will be taken.
  2. A replacement may be called in, but the team in review will incur a penalty of -100 points for it.
  3. A resigning player incurs in no extra penalty; the team will continue to be managed by the assistant manager unless a replacement is called in accordance to Article C2. Computer managed teams are still treated as part of the respective crew and the possible infringements CPU can make are also punishable.

  Calling for Punishments:
  The following protocol should be adhered to when an infringement is noticed.

  • Breaches of Article A (OSM Rules) should be reported via the Report Cheating tool.
  • Breaches of Articles B and C (Battle Rules) should be reported to the other crew’s captain, informing him of the nature of the penalties, keeping Fair Play alive. If Crews don’t reach an agreement on penalties, they should be reported, with all available screenshots, via e-mail to the Events Manager at eventsmanager@onlinesoccermanager.com so he can judge it.
  • All infringements must be reported within 48 hours after the breach happened, otherwise the report is invalid.

  SCORING:
  » 125 starting points per manager
  » 13 extra points if team goal is reached
  » 18 extra points per position above goal
  » 18 penalty points per position below goal
  » add points equal to 4 times the league points of each team
  » add points equal to 2 times the goal difference of each team
  » 100, 45 and 20 extra points to the top 3, in order
  » 20, 45 and 100 penalty points to the bottom 3, in order
  » 100 extra points to the cup winner, 50 to the cup finalist, plus 25 to each defeated semi-finalist
  » Scores can also be affected by any of the aforementioned penalties.

  For your convenience we have updated the score keeping spreadsheet. You can download it from the following link: Download 5v5 Crew Battle Calculation Sheet

  **Everything in this battlepedia, including rules and scoring system, is created as seen fit at the moment of its creation. It is subject to change and can be updated in the future.


 • Community Manager


 • Community Manager

  BATTLEPEDIA

  Ten dokument opisuje wszystkie zasady dotyczące zachowania, zdobywania punktów i losowania zespołów w bitwach OSM podczas CCL. Proszę, upewnij się, że zapoznałeś się ze wszystkimi warunkami i artykułami opisanymi poniżej, jeżeli zamierzasz wziąć udział w CCL, jako że są one oficjalnymi zasadami bitew w OSM, według których będą naliczane punkty i rozstrzygane spory.

  Jeżeli twoja Grupa zamierza wziąć udział w towarzyskiejbitwie możecie przestrzegać tych Reguł lub uzgodnić inne z Waszym przeciwnikiem. Musisz mieć na uwadze, że Personel OSM nie może monitorować wszystkich towarzyskich bitew, co znaczy, że jeżeli nie osiągniesz porozumienia ze swoim przeciwnikiem, Personel Ci nie pomoże. Jeżeli zauważysz, że Twój przeciwnik łamie zasady OSM powinieneś wypełnić "Zgłoszenie oszustwa" i liga ta będzie traktowana jako normalna liga według WSZYSTKICH ZASAD OSM.

  Informacje zawarte w tym Regulaminie są do użytku w oficjalnych turniejach Grup, CCL. Po więcej informacji o bitwach towarzyskich odwiedź ten temat

  ZASADY
  Artykuł A: Wszystkie Zasady OSM muszą być zawsze przestrzegane.

  Wszystkie zasady wymienione w Warunkach korzystania z serwisu OSM muszą być zawsze przestrzegane, za wyjątkiem punktu 8. Ze względu na to, że bitwa jest to gra zespołowa, granice „zmowy” pomiędzy członkami ligi zostały poszerzone, w celu uzyskania lepszego wyniku całej Grupy może ona ustalać wspólną taktykę. Ograniczenia są opisane w późniejszych Artykułach.

  Artykuł B: Zmowa.
  1.Wyjściowy skład

  We wszystkich meczach pomiędzy menadżerami z tej samej Grupy, każdy menadżer musi wystawić do gry 11 zawodników i każdy zawodnik musi być wystawiony na swojej nominalnej pozycji (napastnik w ataku, pomocnik w pomocy itd.).

  UWAGA: Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy obaj bramkarze zostali kontuzjowani/zawieszeni W POPRZEDNIM MECZU, w tym wypadku inny zawodnik niż bramkarz może zagrać na bramce, pod warunkiem że druga Grupa została poinformowana o tej zamianie przed meczem.

  2.Transfery

  a) Wszystkie transfery pomiędzy menadżerami z tej samej grupy muszą zachodzić w stosunku równym 1.3 wartości zawodnika.
  b) Pomiędzy transferami, w których biorą udział koledzy z tej samej Grupy musi być 7 dni przerwy dla tego samego gracza.
  Data drugiego transferu gracza X - data pierwszego transferu gracza X = 7 dni. Dni przygotowań są liczone jako jeden dzień. Nie jest brana pod uwagę godzina transferu, tylko dzień.

  | Kupiony od -| -> |-- Sprzedany do ---| -> Ograniczenia
  |---- Komputer -----| -> |---- Komputer -----| -> Nie dotyczy
  |---- Komputer -----| -> |- Przeciwnik -| -> Nie dotyczy
  |---- Komputer -----| -> |- Sojusznik --| -> 7 dni
  |- Przeciwnik -| -> |---- Komputer -----| -> Nie dotyczy
  |- Przeciwnik -| -> |- Przeciwnik -| -> Nie dotyczy
  |- Przeciwnik -| -> |- Sojusznik --| -> 7 dni
  |- Sojusznik --| -> |---- Komputer -----| -> 7 dni
  |- Sojusznik --| -> |- Przeciwnik -| -> 7 dni
  |- Sojusznik --| -> |- Sojusznik --| -> 7 dni

  c) Dozwolone są maksymalnie 3 transfery w jednym kierunku, z jednego klubu do innego.
  UWAGA: Ten limit dotyczy tylko transferów wykonanych pomiędzy menadżerami z tej samej Grupy.

  Artykuł 😄 Rezygnacje.

  1. Każdy menadżer, który opuści jego/jej Grupę musi do niej wrócić przed końcem bitwy.
  2. Grupa w każdej chwili może zastąpić członka swojej drużyny, biorąc pod uwagę, że zostanie odpowiednio za to ukarana.
  3. Każdy menadżer, który zrezygnuje z ligi może być zastąpiony, zgodnie z punktem 2 artykułu C.
   3a. Na potrzeby dokumentu Battlepedia - menadżer który jest wyrzucony za nieaktywność, jest traktowany w ten sam sposób jak menadżer, który zrezygnował.

  Artykuł D : Poddanie się.
  W przypadku kiedy jedna Grupa podda się w trakcie bitwy, druga Grupa automatycznie zostanie uznana za zwycięzcę. Pozostała część ligi musi być rozegrana zgodnie z przyjętymi zasadami OSM, tak jak każda inna liga OSM, jeżeli uczestnicy zdecydują się w niej pozostać.

  Artykuł E: Kapitanowie.
  W momencie podawania składów każdy gracz musi wyznaczyć uczestnika, który będzie pełnił rolę ich kapitana. Kapitan nie różni się niczym od pozostałych członków drużyny, za wyjątkiem tego, że jest odpowiedzialny za komunikację w sprawie kar z przeciwną Grupą.

  Artykuł F: Losowanie zespołów.
  W każdej rundzie nastąpi losowy wybór drużyn, które zostaną przypisane do każdej Grupy. Te losowania zostaną poprowadzone przez tzw. Senior Staff OSM i nie będą tolerowane żadne komentarze odnośnie manipulowania wynikami losowania!

  KARY
  W związku z naruszeniem wyżej wymienionych zasad, każda drużyna musi ponieść następujące punktowe kary doliczane do ostatecznego wyniku.

  Artykuł A:
  Wszelkie naruszenia Regulaminu OSM są karane zablokowaniem/zawieszeniem kont, a uwikłana Grupa automatycznie przegrywa bitwę.

  Artykuł B:
  Naruszenie przepisów dotyczących „zmowy” jest karane w następujący sposób:
  -za pierwsze i drugie wykroczenie: -50 punktów każde
  -za trzecie i czwarte wykroczenie: -100 punktów każde
  -za każde następne wykroczenie: -200 punktów każde

  UWAGA: Każde indywidualne wykroczenie podlega karze. Jeżeli dwóch zawodników gra nie na swojej pozycji w tym samym meczu lub jeżeli menadżer wystawi 9 zawodników przeciwko koledze z Grupy, należeć się będą dwie kary.
  Również jeżeli dwa różne wykroczenia związane z transferami nastąpią jednocześnie, należą się dwie kary.

  Artykuł 😄

  1. Jeśli kiedykolwiek menadżer porzuci jego/jej Grupę podczas bitwy wynik dla jego klubu będzie wynosił 0, chyba że wynik ten jest ujemny (w tym wypadku wartość ujemna wyniku zostaje utrzymana). Wynik klubu może być odzyskany, jeżeli menadżer wróci do Grupy lub jeżeli zostanie zastąpiony przez innego członka tej Grupy przed zakończeniem bitwy. Jeżeli jest to niemożliwe (menadżer opuści Grupę w ostatnich 7 dniach sezonu), nie będą podjęte żadne działania.
  2. Zamiana menadżera jest dozwolona, ale zespół w podsumowaniu dostanie za to karę -100 punktów.
  3. Rezygnujący gracz nie powoduje żadnej dodatkowej kary, klub będzie nadal zarządzany przez komputerowego asystenta, dopóki nie zostanie powołany zastępca zgodnie z punktem 2 tego Artykułu. Komputer zarządzający klubem jest nadal traktowany jako członek drużyny i ewentualne naruszenie przez niego reguł Battlepedia będzie karane.

  Powoływanie się na kary:
  Jeżeli zostanie zauważone naruszenie przepisów powinna być zastosowana poniższa procedura.

  • Naruszenie Artykułu A (Zasady OSM) powinno być zgłaszane za pomocą narzędzia Zgłoś oszustwo
  • Naruszenie Artykułów B i C (Zasady Bitwy) powinny być zgłoszone do kapitana przeciwnej drużyny, informując go o istocie kary, utrzymując zasady Fair Play. Jeżeli Grupy nie osiągną porozumienia w sprawie kary, powinny to zaraportować, wraz z dostępnymi zrzutami ekranu (screenshots), na email do Events Managera – eventsmanager@onlinesoccermanager.com, aby on mógł tę sprawę osądzić.
  • Wszystkie naruszenia muszą być zgłoszone w ciągu 48 godzin po zajściu, inaczej raport będzie nieważny.

  PUNKTACJA:
  » 125 punktów na start dla każdego menadżera
  » 13 punktów ekstra za osiągnięcie celu
  » 18 punktów ekstra za każdą pozycję powyżej celu
  » 18 punktów straty za każdą pozycję poniżej celu
  » x4 punkty każdego zespołu zdobyte w lidze
  » x2 punkty równe różnicy bramek każdego zespołu
  » 100, 45 i 20 punktów ekstra za 1, 2, 3 miejsce w lidze
  » 20, 45 i 100 punktów kary odpowiednio za ostatnie 3 miejsca w lidze
  » 100 punktów ekstra dla zwycięzcy pucharu, 50 dla drugiego finalisty oraz po 25 dla przegranych w półfinale
  » Na wynik mają również wpływ otrzymane kary

  **Wszystko w tej Battlepedia, wliczając w to zasady i system punktacji jest stworzone na obecne potrzeby bitew OSM. Regulamin ten może zostać zaktualizowany lub ulec zmianie w przyszłości.


 • Community Manager

  Zmiana Poziomu Grupy

  Wszystkie crewlevels mają swoje własne kryteria i prawa. Każda załoga może poprosić o wzrost poziomu swojej załogi na Angielskim forum OCZYWIŚCIE TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM w tym temacie ,ale najpierw muszą spełnić odpowiednie zadanie do poziomu ,którego będą chcieć uzyskać o to one:

  Dostępne Poziomy Grup.

  1. Nieaktywna: Poziom automatyczny w momencie utworzenia Grupy.

  2. Żółtodzioby: Również automatyczny poziom, osiągany w momencie, kiedy Grupa ma 6 członków. Od tego poziomu Grupa może posiadać własne forum grupowe.

  Od pozomu 3 do 10, poziomy są nadawane ręcznie i należy złożyć wniosek o podniesienie poziomu według podanego szablonu.

  Kryteria wspólne dla wszystkich poziomów:

  • Każda Grupa musi posiadać minimum 5 aktywnych menadżerów (aktywny menadżer - menadżer, który gra obecnie w lidze i który niedawno ukończył inną ligę).
  • O nowy poziom można się starać dopiero 30 dni po ostatniej zmianie poziomu.
  • Żaden poziom nie może zostać pominięty - nie można na przykład awansować z poziomu 3 od razu na poziom 5, jeżeli Grupa nie była na poziomie 4.
  • Liga Grupowa potrzebuje minimum 5 członków, aby została uznana za Ligę Grupową.

  Kryteria specyficzne dla każdego poziomu.

  3. Poziom 3 - Trenerzy:

  • Grupa musi posiadać obrazek i logo z nazwą Grupy (lub skrótem).
  • Grupa musi istnieć przynajmniej 1 miesiąc.
  • Grupa musi posiadać Ligę Grupową.
   Nowe korzyści / cechy:
  • Grupa może posiadać Zastępcę Moderatora.
  • Moderator i Zastępca Moderatora mogą odwiedzać i zmieniać stronę Grupy.
  • Grupa może zacząć uczestniczyć w Bitwach Grup.

  4. Poziom 4 - Faworyci:

  • Grupa musi posiadać obrazek i logo z nazwą Grupy (lub skrótem).
  • Grupa musi istnieć przynajmniej 3 miesiące.
  • Przynajmniej 75% członków Grupy musi brać udział w Lidze Grupowej.
  • Grupa musi mieć zaktualizowaną stronę grupową.
  • Grupa musi mieć minimum 5 członków, których doświadczenie musi przekraczać 200 meczów (na ich głównym koncie).
  • Grupa musi być w Top 100 oficjalnego rankingu Grup.
   Brak dodatkowych korzyści wynikających z awansu na ten poziom.

  5. Poziom 5 - Asy:

  • Grupa musi posiadać obrazek i logo z nazwą Grupy.
  • Grupa musi istnieć przynajmniej 6 miesięcy.
  • Grupa musi mieć zaktualizowaną stronę grupową.
  • Wszyscy członkowie Grupy muszą brać udział w Lidze Grupowej.
  • Grupa musi mieć minimum 5 członków, których doświadczenie musi przekraczać 300 meczów (na ich głównym koncie).
  • Grupa musi być w Top 75 oficjalnego rankingu Grup.
   Brak dodatkowych korzyści wynikających z awansu na ten poziom.

  6. Poziom 6 - Mistrzowie:

  • Grupa musi posiadać obrazek i logo z nazwą Grupy.
  • Grupa musi istnieć przynajmniej 12 miesięcy.
  • Grupa musi mieć zaktualizowaną stronę grupową.
  • Przynajmniej 75% Grupy musi brać udział w Lidze Grupowej.
  • Grupa musi mieć minimum 5 członków, których doświadczenie musi przekraczać 500 meczów (na ich głównym koncie).
  • Grupa musi być w Top 50 oficjalnego rankingu Grup.
   Brak dodatkowych korzyści wynikających z awansu na ten poziom.

  7. Poziom 7 - Fenomenalni:

  • Grupa musi posiadać obrazek i logo z nazwą Grupy.
  • Grupa musi istnieć przynajmniej 20 miesięcy.
  • Grupa musi mieć zaktualizowaną stronę grupową.
  • Przynajmniej 50% Grupy musi brać udział w Lidze Grupowej.
  • Grupa musi mieć minimum 5 członków, których doświadczenie musi przekraczać 750 meczów (na ich głównym koncie).
  • Grupa musi być w Top 25 oficjalnego rankingu Grup.
   Korzyści wynikające z awansu na ten poziom (inne niż na poprzednich poziomach):
  • Grupa nie musi uczestniczyć w rundach kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Grup (CCL).

  8. Poziom 8 - Elita:

  • Grupa musi posiadać obrazek i logo z nazwą Grupy.
  • Grupa musi istnieć przynajmniej 30 miesięcy.
  • Grupa musi mieć zaktualizowaną stronę grupową.
  • Grupa musi posiadać Ligę Grupową.
  • Grupa musi mieć minimum 5 członków, których doświadczenie musi przekraczać 1000 meczów (na ich głównym koncie).
  • Grupa musi być w Top 10 oficjalnego rankingu Grup.
   Brak dodatkowych korzyści wynikających z awansu na ten poziom.

  9. Poziom 9 - Ścisła czołówka:

  • Grupa musi posiadać obrazek i logo z nazwą Grupy.
  • Grupa musi istnieć przynajmniej 42 miesiące.
  • Grupa musi mieć zaktualizowaną stronę grupową.
  • Grupa musi posiadać Ligę Grupową.
  • Grupa musi mieć minimum 5 członków, których doświadczenie musi przekraczać 1300 meczów (na ich głównym koncie).
  • Grupa musi być w Top 5 oficjalnego rankingu Grup lub wygrała oficjalny turniej Grup (CCL).
   Brak dodatkowych korzyści wynikających z awansu na ten poziom.

  10. Poziom 10 - Legendy:

  • Grupa musi posiadać obrazek i logo z nazwą Grupy.
  • Grupa musi istnieć przynajmniej 60 miesięcy.
  • Grupa musi mieć zaktualizowaną stronę grupową.
  • Grupa musi posiadać Ligę Grupową.
  • Grupa musi mieć minimum 5 członków, których doświadczenie musi przekraczać 1600 meczów (na ich głównym koncie).
  • Grupa musi wygrać oficjalny turniej Grup (CCL) lub zrobić coś wspaniałego dla światowego OSM (wniosek musi być potwierdzony przez najwyższy personel OSM).
   Brak dodatkowych korzyści wynikających z awansu na ten poziom.
   Ważne: Jeżeli Grupa osiągnie dany Poziom, nie może go stracić, chyba że w wyniku decyzji najwyższego staffu OSM, w wyniku powtarzającego się złego zachowania tej Grupy.

  tłumaczenie z języka angielskiego - @Kethraee


 • Community Manager

  @Dovco_HandF Zapraszam do zapoznania się z zasadami Battlepedii tych wszystkich menadżerów, którzy zamierzają brać udział w bitwach pomiędzy Grupami :ok_hand_tone1:.


 • Community Manager


Locked