ڪَ/ڠَيرٍيْ مِـِـْنْ آلبَشَـَرَ ؛ لْمْ أخْتلِفَ ڪَثيراً . . . لَڪِنْني......


 • آلسَـَـًـًـًـَـَـلآإمٌ عَـَـَلـٍـٍيڪٌمْ

  آعْشَـَـَـَقْ آلـصَمْتْ / يَـَـَسْتَهْۈٍيـنٍـٍـٍيْ آإلُهُدُۈُءْ؛

  ڪَـ/ڠَيْرٍيْ مـٍـٍنْ آلبَـَـَـَشَرْ لَـمْ آخْتَلٍفْ ڪَـَـَـَـَـَـًًـًـًـًََـَ ـََـَ ـَثيـٍـٍرَاً عَنْهٌمْ؛

  آحْيَـَـَآنـَاً ڠَآمضاً ؛ آبْتَـَسٍمْ رُڠْمْ هَـَـَـَـَـَـَمٍيْ / آضْحَـَڪْ رٌڠْمْ عَـَـَتـَبٍيْۈَ ڠَضَبٍيْ , لآإيَـَـَعْلَمْ

  مَـَـَآبـٍـٍيْ سُۈَآ خَـَـَـَـَـَـَآلـٍقٍيْ ۈَحْدَهْـ .!

  آحْيَـَـَآإنـَـَآ شَـَـَفَآفْ ؛ لآإ آخْفٍـٍـٍيْ شَيئَـَـَـَاً / ۈَ مَـَآيَڪٍـٌٍۈٌنْ فـٍيْ قَلْبٍـٍـٍيْ يَفْضَحٌهْ لٍـٍسَـَـَآنٍـٍيْ . .

  ۈلآ آبَـَهْ !!!

  ::

  رٌبَمَـَـَـَآ آمْتَلٍڪْ قُدَرَآتْ خَـَـَآرٍقَـَهْ ۈَرٌبَـَمَـَـَـَآ لآإ آمْتَلٍـٍڪْ شَيئَـَـَاً !!! رٌبَمَـَـَـَآ آحِبْ رٌبَمَـَـَآ اُحَبْ !!!

  رٌبَمَـَـَآ آعٍيشْ ۈَهْمَـَـَـَاً !!!

  قَدْ آڪُۈُنْ آنَـَآ نَفْسٍـٍيْ مٍـٍـٍنْ نَسْجٍ آلخَـَيَـَـَـَآلْ ~

  ۈَمٍـٍـٍنْ تَـَـَآلٍيفْ قِصَصْ بَـَعْضُهٌمْ , رٌبَمَـَـَـَآ آڪٌـۈْنْ "آلبَـَـَطًلْه "

  ۈَرٌبَمَـَـَـَآ آڪـٌۈْنْ مُجَرًدْ " ڪٌـٍـۈْمْبَـَـَآرْسْ ::

  فٍـٍينِيْ مٍـٍـٍنْ آلعٌيٌۈُبْ آيْضَـَاً آڪْثَرْ مِمَآ ‘ذَڪَـَرْتٌ سَـَـَآبِقَـَـَاً . .

  آحْيَـَآنَاً َبَعْدْ تَـَحْقيِقْ آلنَـَجَـَـَـَآحْ آصًـًـَـَـَـًـًـًـَآبُ بِـ بَعْضَ آلڠٌـٍـٍرٌۈٌرْ . .

  آحْيٍـٍـٍآنـَـَاً آرْتَڪِبْ خَطَآيَـَـَـَـَـَآ . !

  آشَعٌرْ آيْضًـًـَـَـَآً آنَـَهٌ لآإهَدَفْ لٍـٍيْ بِـآلحَـَيًـًـًـًـَـَـَـَـَـَآ هْ !

  آۈْ لِـ نَقْلْ هَدَفْ تَـَقْليِدِيْ " دِرَآسَـَهْ ؛ نَـَجَـًـًـًـًـَـَـَآحْ ؛ عَـَمَلْ ؛ ...... الخ"

  لَسْتٌ مٍـٍـٍنْ ضِمـْنْ مـَنْ ڪَـَـَآنَـَتْ آهْدَآفٌهٌمْ ۈَطـٌمٌۈْحَـَـَآتٌهٌمْ تٌعَـَـَآنـِقْ آلسَـَمَآءْ ۈَتٌُحَلِقٌ بَـَعيِدَاً ؛

  ۈَآسْتَطًـًـًـًـًـَـَـَـَ ـَآعـ ٌۈآْ آلَلحَـَآقَ بـِهَـَـَآ ۈَتَحْقِيقَهَـَـَآ .!

  لَڪِنِيْ لَطَآلَمآ تَـَآقْلَمْتٌ مَـَعْ نَفْسِيْ . . فَـ بِآمْڪَـَآنـِيْ آلآإبْحَـَآرٌ فـِيْ عَـَآلَمْ آحْلآإمـِيْ ۈَآۈْهًـًـًـًـًـَـَـَـَـَآمٍ ـٍيْ
  بَعْضَـَاً مِنْهَـَآ تَحَقَقَتْ ۈَڪٌنـْتْ آظنٌهَـَـَآ مٌجَـَرًدْ آحْلآإمْ !!!

  بَعْضْ عـٌيُۈْبـِيْ تَـَڠَلًبْتٌ عَـَلَيْهَـَـَآ حَۈَلْتُهَـَـَآ آلـَىْ آلعَڪْسْ . .

  ::

  آلحَدِيثْ عَـَنْ آلًذًآتْ يَـَطٌۈْلْ . . ۈَجداً يَـَطٌۈْلْ ~
  هَـَـَآ آنَـَـَآ قَدْ تَحَدًثْتٌ عَـَنْ نَـَفْسِيْ بَـَدَلآإ آنْ يَتَحَدًثٌ عَـَنِيْ آلڠَيْرْ . .

  ۈَهَـَذِهْ فِڪْرَهْ مَـَرْفٌۈضَـَهْ لًـًـًـَـَـَدَىْ آلبَـَعْضْ . .

  فَـ بِمٌجَرًدْ سٌؤَآلنًَـَـَآ لآإحَدَهٌمْ [ مَـَـَآهِيْ آيْجَـَآبِيَـَآتڪْ آۈ سَلْبيَـَـَآتڪْ آۈ لَـَرٌبَمَـَـَآ مَـَآذآ تُحِبْ فِـِيْ نَفْسِڪْ !!! ]

  خَجَلْ ۈَلَـَمْ يَتَمَڪًنْ مٍـٍنْ آلآإجَـَـَآبَـَهْ . . فَـ/ڪَـَآنَ رَدهْ : لِنَتْرٌڪْ لِـ آلآإخَرِيـنْ آلحَـَدِيثْ عَـَنْ هَـَـَـَذَآ !!! ۈَبَعْضُهُمْ يَتَحَجًجْ بِـ مَثلْ [ مَـَآدّحْ نَـَفسَهْ ڪَـَـَذّآبْ]::

  آنَـَـَآ عَـَـَنْ نَـَـَفْسِيْ آرْفُضْ هَـَذَآ آلشَـَـَيْ

  بـِآلعَڪْسْ . . آطْلِقْ آلعَنَـَـَآنْ لِنفْسٍڪْ . . لِتٌحبْ نَفْسَـَڪْ /
  ۈَسَـ تَعْرِفُ نٌقَـَآطُ قُۈَتـِڪْ ۈَسَتَنْطَلِقُ نَحْۈَ بِنَـَـَآءَ آلَـَذَآتْ ۈَتَطْۈِيرَ آلشَـَخْصيـِهْ

  ۈَآخٍيرَاً سَتَنْطَلِقُ نَـَحْۈَ آلنَجًـًـًـَـَـَـَآحْ . .

  :: همسة ::
  ڪُلْ مَـَـَنْ سَـ يَمُرْ ۈَيقْرَآ . . عَـَـَليـْهْ بِـ ڪٍتَـَـَآبَـَةْ بَـَعْضَ آلآإسْطُرْ عَـَـَنْ نَـَفْسِهْ

  ۈَبِـ آلَـَذَآتْ آلآإيْجَـَـَآبيًـًـًـًـَـَـَـَ آتْ ~

  ::


 • @مالك-اليبي
  عودة موفقة أن شاء الله ، موضوع رائع يا أخي مالك تشكرا عليه 😘
  واصل 👏

 • English Users

  موضوع جميل ... براڤووو