اانا بقالي ٣ او ٤ دوريات بحقق نقط تدريب بس اللي عندي مش بيزيدوا ارجو الحل سريعا


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.