Wartość około 15mln. Jeśłi chodzi o cenę już raz obniżyłem i nadal nic


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.